Rowerzysta
Źródło: Photo by Carl Winterbourne on Unsplash

Jazda na rowerze - komu wolno i kiedy należy zakładać maseczkę?

Piotr SzczurowskiPiotr Szczurowski
21 Kwietnia 2020

Od wczoraj, tj. 20 kwietnia nie obowiązują niektóre z najbardziej kontrowersyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się - możemy, m.in. rekreacyjnie jeździć na rowerze.

Od wczoraj, tj. 20 kwietnia nie obowiązują niektóre z najbardziej kontrowersyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się - możemy, m.in. rekreacyjnie jeździć na rowerze. Dalej zabronione jest jednak korzystanie z rowerów miejskich, a w zależności od tego, gdzie jeździmy, mamy obowiązek zakładać maseczki. Są też pewne ograniczenia wiekowe.

Dzieci przed 13. rokiem życia mogą przemieszczać się pieszo lub rowerem tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Rowerzyści mają obowiązek zakrywania nosa i ust, ale nie ma tego obowiązku w lesie.

Nie wolno korzystać z należących do lasów parkingów, miejsc do biwakowania czy ścieżek dydaktycznych.

Kto może pojeździć na rowerze?

Osoby pełnoletnie i młodzież po ukończeniu 13. roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
Gy dorosły opiekuje się dzieckiem w wieku poniżej 13 lat, nie ma konieczności zachowania 2-metrowego odstępu. Sytuacje, w których zachowanie dystansu nie jest konieczne:
a) w przypadku opieki nad dzieckiem poniżej 13. roku życia,
b) spacerując osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

W trakcie jazdy rowerem - kiedy musimy mieć na twarzy maskę?

Wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nie obowiązuje on dzieci poniżej 4. roku życia, a także osób mających przeciwwskazania zdrowotne lub problemy z oddychaniem.
Obowiązek ten nie dotyczy:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu, lub odkryciu ust, lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (…) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego (...);
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
9) osoby przebywającej na terenie lasu.

Jeśli planujecie wyjazd rodzinny z rowerami, które zabieracie samochodem, należy pamiętać o zakazie parkowania auta! W dalszym ciągu nie wolno korzystać z leśnych parkingów. Dodatkowo nie można korzystać ze ścieżek dydaktycznych, z leśnej małej infrastruktury (altanek, miejsc rekreacyjnych przeznaczonych do ćwiczeń, ścieżek dydaktycznych, itp.), oraz miejsc biwakowych.

Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się korzystania:

1) z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;
2) ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Następny artykuł